fredag 10. mai 2013

Johan Nordahl Brun: Fra drikkevise til pinsesalme
Av Nils-Petter Enstad

Han skrev både drikkeviser, skuespill og Bergens bysang. Men best huskes Johan Nordahl Brun best for tekster som påskesalmen «Jesus lever, graven brast» og pinsesalmen «Ånd over ånder, kom ned fra det høye».


Johan Nordahl Brun ble født på Byneset i det nåværende Trondheim 21. mars 1745. Han viste tidlig boklige interesser, og allerede som 11-åring skal han ha lest hele Bibelen to ganger – kanskje fordi det ikke var så mange andre bøker i barndomshjemmet. Siden kom han inn på Latinskolen i Trondheim og i 1763, 18 år gammel, reiste han til København for å studere teologi. I 1767 avla han sin eksamen. I de neste årene arbeidet han som huslærer, men ble så ansatt som sekretær hos biskop Gunnerus i Trondheim. Da biskopen i 1771 flyttet til København, ble sekretæren med. I denne tiden var han med i «Det Norske Selskab», en litterær herreklubb der man diskuterte, resiterte og – ikke minst – drakk punsj. I denne tiden skrev han også den drikkevisen som omtales som Norges første nasjonalsang: «For Norge, kjempers fødeland, vi denne skål vil tømme». I denne tiden skriver han også flere skuespill, og får tilmed en pris for ett av dem.
Til tross for en forholdsvis svak eksamen, er det prest han vil være, og i 1772 søker han som kapellan til Byneset. Det var et fattig kall, uten egen prestegård, men han får stillingen, og kan, etter 12 års forlovelse, gifte seg med sin utvalgte. Resten av sitt liv arbeider han som prest.

Salmer
Som prest og teolog beskrives Johan Nordahl Brun som en klippe som sto imot den rasjonalismen som preget kirkelivet på slutten av 1700-tallet. Både som predikant og salmedikter talte han varmt og glødende om behovet for å bli født på ny, om troen på Jesu legemlige oppstandelse og om Den Hellige Ånd som en virksom realitet. «Du fødes må på ny/om du vil se Guds rike…», heter det i en av salmene hans.
I en av sine prekener slår han fast: «Vi kan lære fra oss troens artikler, men å tro på Kristus, er Den Hellige Ånds gjerning». Det er derfor ikke tilfeldig at de to salmene fra hans penn som huskes best i dag, handler nettopp om oppstandelsen og pinseunderet.

«Ånd over ånder»
Salmen «Ånd over ånder, kom ned fra det høye» ble skrevet i 1786. Da var Brun blitt sokneprest i Korskirken i Bergen. Det kallet hadde han fått alt i 1774, uten å ha søkt det, mens stillingen han hadde søkt i Trondheim ble gitt til en annen. I Bergen blir han resten av livet, og trønderen blir en ekte Bergens-patriot. Patriotisme lå i det hele tatt for ham: I en avhandling argumenterte han for at nordmenn var et sunnere folkeferd enn dansker, og at dette skyldtes at luften var så mye renere her.
Andre kjente salmer fra Bruns penn er «Jesus som iblant oss står», «Å, salig den Guds ord har hørt» og «La denne dagen, Herre Gud».

Biskop
I Bergen gikk Bruns kirkelige karriere jevnt og pent oppover. I 1793 ble han stiftsprost og i 1797 assisterende biskop for å bistå den gamle og sykelige biskop Irgens. I 1804 ble han selv biskop, og var det fram til han døde 26. juli 1816, 71 år gammel.
Brun var en av de ytterst få geistlige som viste forståelse for Hans Nielsen Hauge og hans anliggende, og bidro til at Bergen ble et slags fristed for Hauge selv og hans virksomhet.
Johan Nordahl Brun har fått gater oppkalt etter seg i ikke mindre enn fire norske byer: Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen. Dikteren Nordahl Grieg stammet fra ham, og var også oppkalt etter ham.

Publisert gjennom Kristelig Pressekontor, mai 2013